CLOUD FILES #1

 • Storage1000 GB
  User30
  VPN/Firewall30
  BandwidthUnlimited
  Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc
  Quản trị người dùng
  Bảo mật 4 lớp
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  3.264.000 x 24 tháng
  3.456.000 x 12 tháng
  3.648.000 x 06 tháng
  3.840.000 x 03 tháng