CLOUD FILES #4

 • Storage3000 GB
  User150
  VPN/Firewall150
  BandwidthUnlimited
  Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc
  Quản trị người dùng
  Bảo mật 4 lớp
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  9.486.000 x 24 tháng
  10.044.000 x 12 tháng
  10.602.000 x 06 tháng
  11.160.000 x 03 tháng