CLOUD DRIVE #3

 • Storage1000 GB
  User20
  Tên miền riêng
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  1.742.000 x 24 tháng
  1.845.000 x 12 tháng
  1.947.000 x 06 tháng
  2.050.000 x 03 tháng