CLOUD DRIVE #4

 • Storage1500 GB
  User30
  Tên miền riêng
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  2.550.000 x 24 tháng
  2.700.000 x 12 tháng
  2.850.000 x 06 tháng
  3.000.000 x 03 tháng