CLOUD DRIVE #5

 • Storage2500 GB
  User50
  Tên miền riêng
  BandwidthUnlimited
  256-bit AES Key
  Nén dữ liệu 
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  4.143.00 x 24 tháng
  4.378.000 x 12 tháng
  4.631.000 x 06 tháng
  4.875.000 x 03 tháng