CLOUD FILES #2

 • Storage1500 GB
  User50
  VPN/Firewall50
  BandwidthUnlimited
  Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc
  Quản trị người dùng
  Bảo mật 4 lớp
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  4.845.000 x 24 tháng
  5.130.000 x 12 tháng
  5.415.000 x 06 tháng
  5.700.000 x 03 tháng