CLOUD FILES #3

 • Storage2000 GB
  User80
  VPN/Firewall80
  BandwidthUnlimited
  Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc
  Quản trị người dùng
  Bảo mật 4 lớp
  Sao lưu tự động
  Thời gian sử dụng
  6.392.000 x 24 tháng
  6.768.000 x 12 tháng
  7.144.000 x 06 tháng
  7.520.000 x 03 tháng