SQL WEB

 • License Model: Per 2Licenses CoreLic
  Maximum compute capacity SQL Server Database Engine 4 - 16 cores
  Maximum compute capacity Analysic Services or Reporting Services 4 - 16 cores
  Maximum memory per instance of SQL Server Database Engine 64 GB
  Maximum memory per instance of Analysis Services Unsupported
  Maximum memory per instance of Reporting Services 64 GB
  Maximum relational database size 524 PB
  Management Studio
  Database mirroring
  Backup compression
  Database snapshot
  Always On failover cluster instances
  Always On availability groups
  Mã hóa cơ sở dữ liệu - Always Encrypted
  Encrypted backup
  T-SQL, CLR, Data Types, FileTable, JSON
  Basic reporting and analytics
  Data warehousing: In-Memory Columnstore, partitioning
  Basic data integration: SQL Server Integration Services, built-in connectors
ODS gọi cho bạn khi nào thì phù hợp?

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí