Manual run Dedup on Windows 2016

Bạn có thể chạy việc dedup ngay bằng tay với các bước au: 1 Lấy thông tin volume cần chạy dedup bằng lệnh: 2 Chạy Job dedup bằng với lệnh với: Start-DedupJob Ví dụ tôi chạy dedup cho volume C:\Clu terStorage\StorageParity Start-DedupJob -Volume C:\Clu terStorage\StorageParity -Type... [Xem chi tiết]

Thêm ổ cứng vào Storage Spaces Direct Windows 2016

Thêm ổ cứng nhằm nâng thêm hiệu năng và dung lượng cho torage Bạn có thể thêm ổ cứng mà không cần phải đóng thêm erver nếu các erver vẫn còn trống lot đĩa Bạn có thể thêm ổ cứng để làm cache hoặc capacity Quan trọng Theo khuyến cáo từ Micro oft, tất cả erver và ổ... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Storage Spaces Direct trên Windows 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D) Storage Space Direct trong Window erver 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Window erver 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available - Scalable Storage bằng việc ử dụng các Local Di k trên Server Điều này giúp việc triển khai và vận... [Xem chi tiết]