Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra licen e với lệnh vzlicview đang ở tatu "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview tatu ="INVALID" (Incorrect HWID) ver ion=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F" Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Clu ter Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể ử dụng thông qua option configure-md trong command p torage –c <clu tername> configure-md Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Clu ter Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể ử dụng thông qua option configure-md trong command p torage –c <clu tername> configure-md Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]