Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra license với lệnh vzlicview đang ở status "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview status="INVALID" (Incorrect HWID) version=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F"Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Cluster Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể sử dụng thông qua option configure-mds trong command pstorage –c <clustername> configure-mds Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Cluster Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể sử dụng thông qua option configure-mds trong command pstorage –c <clustername> configure-mds Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]