How to fix PVA Agent database corruptions?

Vấn đề

Như các bạn thấy log lỗi của RDBMS của  Parallels Virtual Automation (PVA) Agent (/var/log/pva/agent):

RDBMS error (-2147483648) : DBMS Error #HY000:1:1:no such table: vSecurity (1) 
SELECT T140735578562040.[operation] FROM vSecurity T140735578562040 WHERE ((T140735578562040.[objId]='0ca08c4d-21ab-174a-a495-85b0e0bfd5a4') AND (T140735578562040.[sid] IN ('AQEAAAAAAAAAAAAA','AQEAAAAAAAAAAAAA'))) AND (T140735578562040.[operation] IN ('0','99')) "

Hoặc:

T=11:28:20:184; L=(err); PID=146508; TID=461f0; P=VZLDBSchema [VZL::onRdbmsError] RDBMS error (-2147483648) : DBMS Error #HY000:1:11:database disk image is malformed (11)

 

Giải pháp:

 

 1. Stop the PVA Agent service:
   ~# pvaagent stop
   Shutting pvaagentd:                    [ OK ]
  
 2. Dump database cũ sang một database mới:
   ~# echo ".dump" | sqlite3 /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb | sqlite3 /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb.new
  
 3. Các bạn có thể thấy 2 file database bên dưới khác nhau:
  ~# ls -alh /var/opt/pva/agent/etc/VZAg*
  -rw-r----- 1 root root 309M Oct 17 14:27 /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb
  -rw-r--r-- 1 root root 288M Oct 17 14:30 /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb.new
  
 4. Backup và thay thế file database cũ bằng file mới:
  ~# mv /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb{,.corrupted}
  ~# mv /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb.new /var/opt/pva/agent/etc/VZAgentDB.sqldb
  
 5. Start the PVA Agent service:
  ~# pvaagent start
  Starting pvaagentd:                    [ OK ]

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.