Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra licen e với lệnh vzlicview đang ở tatu "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview tatu ="INVALID" (Incorrect HWID) ver ion=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F" Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt Tài liệu này mô tả cách convert virtual machine bên thứ ba ang Virtuozzo 7 virtual machine Hướng dẫn Unin tall Gue t Tool từ bên trong VM trước khi convert Convert đĩa của VM bằng cách ử dụng qemu-img utility, có ẵn trên Virtuozzo 7 erver: ~# qemu-img convert -f vmdk -O... [Xem chi tiết]

Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề Không thể tạo virtual network do thiếu br device: # prl rvctl net add te tnet -t bridged --ifname enp4 1 Failed to add Virtual Network te tnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4 1" Plea e make ure the bridge i created Nguyên nhân br(bridge) device buộc phải tồn tại để công... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 2

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một ố vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Menu trong tab quản lý Virtual Enviroment để quản lý VEID không hoạt động (PVA-35678) U er interface được fix một ố lỗi tồn đọng  (PVA-35796,... [Xem chi tiết]

Virtuozzo Automator 7.0 Hotfix 1

1 Có gì mới trong bản update Bản update lần này cung cấp các package mới cho việc fix một ố vấn đề còn tồn đọng 2 Bug Fix Reque t licen e key cho Node không được cung cấp link online  (PVA-35900) 3 Update Để update VM Management Node, thực hiện command ' yum groupupdate "VA Management Node"... [Xem chi tiết]