Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt

Tài liệu này mô tả cách convert virtual machines bên thứ ba sang Virtuozzo 7 virtual machines.

Hướng dẫn

  • Uninstall Guest Tools từ bên trong VM trước khi convert.

  • Convert đĩa của VM bằng cách sử dụng qemu-img utility, có sẵn trên Virtuozzo 7 server:

~# qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 centos.vmdk centos.qcow2

Trong ví dụ ở trên source disk format là VMDK, cách này vẫn sử dụng và hoạt động tốt với cách format khác. Danh sách format đĩa của VM được hỗ trợ bởi qemu-img:

bochs raw qed vvfat sheepdog cloop quorum blkverify dmg tftp ftp qcow host_cdrom ftps http host_floppy vmdk vhdx vpc https ssh file qcow2 parallels null-aio host_device null-co nbd iscsi gluster vdi rbd blkdebug
  • Tạo VM rỗng và thay thế đĩa vừa convert, có thể tham khảo thêm link sau đây: https://help.virtuozzo.com/customer/en/portal/articles/2556929

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.