Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt Tài liệu này mô tả cách convert virtual machine bên thứ ba ang Virtuozzo 7 virtual machine Hướng dẫn Unin tall Gue t Tool từ bên trong VM trước khi convert Convert đĩa của VM bằng cách ử dụng qemu-img utility, có ẵn trên Virtuozzo 7 erver: ~# qemu-img convert -f vmdk -O... [Xem chi tiết]

Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề Không thể tạo virtual network do thiếu br device: # prl rvctl net add te tnet -t bridged --ifname enp4 1 Failed to add Virtual Network te tnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4 1" Plea e make ure the bridge i created Nguyên nhân br(bridge) device buộc phải tồn tại để công... [Xem chi tiết]