Cách convert third-party virtual machine sang Virtuozzo 7

Tóm tắt Tài liệu này mô tả cách convert virtual machines bên thứ ba sang Virtuozzo 7 virtual machinesHướng dẫn Uninstall Guest Tools từ bên trong VM trước khi convert Convert đĩa của VM bằng cách sử dụng qemu-img utility, có sẵn trên Virtuozzo 7 server:~# qemu-img convert -f vmdk -O... [Xem chi tiết]

Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề Không thể tạo virtual network do thiếu br device:# prlsrvctl net add testnet -t bridged --ifname enp4s1 Failed to add Virtual Network testnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4s1" Please make sure the bridge is created Nguyên nhân br(bridge) device buộc phải tồn tại để công... [Xem chi tiết]