Cách tạo Linux bridge trên Virtuozzo 7

Vấn đề

Không thể tạo virtual network do thiếu br device:

# prlsrvctl net add testnet -t bridged --ifname enp4s1 Failed to add Virtual Network testnet: Could not find a bridge for network adapter "enp4s1". Please make sure the bridge is created.

Nguyên nhân

br(bridge) device buộc phải tồn tại để công cụ prlsrvctl attach vào virtual net.
Để tạo br device, kịch bản 
/usr/libexec/create_bridges.py  được thêm sẵn trong Virtuozzo 7 installtion.

Br interface có thể bị thiếu do quá trình khởi tạo cài đặt không thành công hoặc nếu cấu hình interface bị thay đổi do System Administrator.

Giải pháp

Thực thi đoạn script  create_bridges.py  để cấu hình bridge devices.

# python /usr/libexec/create_bridges.py

Tất cả thay đổi đều được thể hiện trong  /etc/sysconfig/network-scripts/  và được áp dụng khi  service network restart

Note: Các thông tin phải chính xác để công cụ prlsrvctl có thể attach bridge device:

  • DEVICE=%device_name% : duy nhất trong mỗi file ifcfg

  • MASTER=%device_name% : buộc phải có trong cấu hình slaves interfaces.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.