Cấu hình log rotation cho Virtuozzo storage services

Mặc định, Virtuozzo storage giữ 10x100Mb logs cho mỗi metadata server, chunk server và cluster mount point Metadata and chunk servers Log rotation policy dành cho MDS and CS servers được định nghĩa trong các file cấu hình: /etc/pstorage/mdsconfig và /etc/pstorage/csconfig:~# grep -i rotation... [Xem chi tiết]

Cấu hình log verbosity cho Virtuozzo storage

Các mô tả về log level có thể xem thêm trong  man pstorage-config-files:Note: Việc thay đổi log level log không được khuyến cáo - giá trị mặc định đã được tối ưu và đủ log cho hầu hết các trường hợpMetadata and chunk serversCác level log MDS and CS servers được định... [Xem chi tiết]

Cấu hình Storage tiers

Storage tier là gìStorage tier giúp tổ chức, phân chia storage space để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trên các chunk servers Ví dụ, bạn sử dụng tier tốc độ cao SSD cho các dữ liệu cần hiệu năng cao(performance-critica) thay vì dùng caching clusterCấu hình storage tierCấu... [Xem chi tiết]

Backup iSCSI target trên Virtuozzo Storage

Hiện VZ 60 chưa cung cấp công cụ để backup iSCSI target Tuy nhiên bạn có thể backup/restore target theo các bước sau: 1 Tạo một bản snapshot của Ploop LUN: Cú pháp: ploop snapshot <PATH_LUN_iSCSI>/DiskDescriptorxml Ví dụ: # ploop snapshot... [Xem chi tiết]

[Thông Báo] Những thay đổi trong bản Hotfix 5 Virtuozzo (formerly Parallels Cloud Server) 6.0 Update 11 (6.0.11-3461)

Những cái mới trong bản update ngày 24-5-2016Virtuozzo đã được cập nhật mới về kernel (2632-042stab1161) trong bản update lần này dựa trên nền tảng Red Hat Enterprise Linux 67 kernel (2632-573261el6) Kernel mới sẽ fix một số vấn đề về bảo mật và tăng độ ổn định của hệ thống Bug... [Xem chi tiết]