Cấu hình log rotation cho Virtuozzo storage services

Mặc định, Virtuozzo torage giữ 10x100Mb log  cho mỗi metadata erver, chunk erver và clu ter mount point Metadata and chunk erver Log rotation policy dành cho MDS and CS erver được định nghĩa trong các file cấu hình: /etc/p torage/md config và /etc/p torage/c config: ~# grep -i rotation... [Xem chi tiết]

Cấu hình log verbosity cho Virtuozzo storage

Các mô tả về log level có thể xem thêm trong  man p torage-config-file : Note: Việc thay đổi log level log không được khuyến cáo - giá trị mặc định đã được tối ưu và đủ log cho hầu hết các trường hợp Metadata and chunk erver Các level log MDS and CS erver  được định... [Xem chi tiết]

Cấu hình Storage tiers

Storage tier là gì Storage tier giúp tổ chức, phân chia torage pace để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trên các chunk erver Ví dụ, bạn ử dụng tier tốc độ cao SSD cho các dữ liệu cần hiệu năng cao(performance-critica) thay vì dùng caching clu ter Cấu hình torage tier Cấu... [Xem chi tiết]

Backup iSCSI target trên Virtuozzo Storage

Hiện VZ 60 chưa cung cấp công cụ để backup iSCSI target Tuy nhiên bạn có thể backup/re tore target theo các bước au: 1 Tạo một bản nap hot của Ploop LUN: Cú pháp: ploop nap hot <PATH_LUN_iSCSI>/Di kDe criptorxml Ví dụ: # ploop nap hot... [Xem chi tiết]

[Thông Báo] Những thay đổi trong bản Hotfix 5 Virtuozzo (formerly Parallels Cloud Server) 6.0 Update 11 (6.0.11-3461)

Những cái mới trong bản update ngày 24-5-2016Virtuozzo đã được cập nhật mới về kernel (2632-042 tab1161) trong bản update lần này dựa trên nền tảng Red Hat Enterpri e Linux 67 kernel (2632-573261el6) Kernel mới ẽ fix một ố vấn đề về bảo mật và tăng độ ổn định của hệ thống Bug... [Xem chi tiết]