Backup iSCSI target trên Virtuozzo Storage

Hiện VZ 6.0 chưa cung cấp công cụ để backup iSCSI target. Tuy nhiên bạn có thể backup/restore target theo các bước sau:
1. Tạo một bản snapshot của Ploop LUN:
Cú pháp: ploop snapshot <PATH_LUN_iSCSI>/DiskDescriptor.xml
Ví dụ:
# ploop snapshot /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels\:test245/lun1/DiskDescriptor.xml

Opening delta /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop
Error in open_delta (delta_read.c:200): Image is in use /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop
Reopen rw /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop
Error in ploop_check (check.c:578): Dirty flag is set
Opening delta /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop
Adding snapshot {5fbaabe3-6958-40ff-92a7-860e329aab41}
Storing /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/DiskDescriptor.xml.tmp
Creating delta /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop.{889af217-3636-48e7-8fcf-aeeb987d5775} bs=2048 size=419430400 sectors v2
Opening delta /pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels:test245/lun1/ploop
ploop snapshot {e3d7cd9f-c9c0-44d3-b02e-f52905183bcd} has been successfully created

Tạo bản snapshot thành công.

2. Backup ảnh đĩa ploop:
Backup bản ploop ban đầu /pstorage/odscloud/iscsi/<Tên_Target>/<LUN_ID>/ploop bằng các công cụ copy như cp, sync, etc..
3. Merge snapshot ploop: 
Cú pháp: ploop snapshot-merge <PATH_LUN_iSCSI>/DiskDescriptor.xml
# ploop snapshot-merge \
/pstorage/odscloud/iscsi/iqn.2014.06.com.parallels\:test245/lun1/DiskDescriptor.xml

Để restore bản backup, bạn có thể thay thể ảnh đĩa ploop hiện tại bằng bản backup.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.