Cấu hình Storage tiers

Storage tier là gì?

Storage tier giúp tổ chức, phân chia storage space để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trên các chunk servers. Ví dụ, bạn sử dụng tier tốc độ cao SSD cho các dữ liệu cần hiệu năng cao(performance-critica) thay vì dùng caching cluster.

Cấu hình storage tier

  1. Cấu hình tất cả các chunk SSD vào tier 1. Điều này chỉ thực hiện được khi tiến hành thêm chunk vào cluster:

#pstorage –c odscloud make-cs –r /pstorage/odscloud/odscloud-cs1/cs –tier 1

  1. Cấu hình các thư mục và tập tin vào tier 1 with lệnh pstorage set-attr. Ví dụ:
    # pstorage set-attr -R /pstorage/odscloud /private/101 tier=1

Khi phân bố không gian lưu trữ tier, bạn nên cấu hình faster storage vào các tier cao hơn.

Ví dụ: Bạn có thể dùng tier 0 cho backup và các cool data (CS không có SSD cache), tier 1 cho môi trường ảo hóa(CS với SSD cache), tier 2 cho hot data (CS trên SSD).

Khuyến cáo trên có liên quan đến cách mà VZ phân bổ không gian lưu trữ. Nếu một tier bị đầy dung lượng (out of space), VZ storage sẽ cố gắng tạm thời sử dụng một tier thấp hơn. Nếu bạn tiến hành bổ sung dung lượng vào tier bị tràn dung lượng, các dữ liệu lưu tạm sẽ được chuyển sang tier ban đầu.

Ví dụ: Khi hệ thống cần ghi dữ liệu vào tier 2, tuy nhiên tier 2 bị full, VZ Storage sẽ cố gắng tạm thời ghi dự liệu vào tier 1, và kế tiếp đó là tier 0. Khi tier 2 được bổ sung thêm dung lượng, các dữ liệu đã nêu trên sẽ được chuyển từ các tier 1 hoặc tier 0 về lại tier 2.

Monitor storage tier

Dùng lệnh pstorage top để monitor bằng cách nhấn phím v để hiện thêm nhiều thông tin

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.