Thay đổi password cluster Virtuozzo Storage

Thay đổi password cluster Virtuozzo Storage Trong trường hợp quên password cluster virtuozzo khi tiến hành thêm mới node hay chứng thực cluster, Virtuozzo cho phép người dùng thay đổi password cluster bằng option –change-password  trong command pstorage Lưu ý: Thay đổi password cluster phải... [Xem chi tiết]