Không thể update license Virtuozzo

Vấn đề Không thể  update Parallels Virtuozzo Containers license: #vzlicupdate updatefailed: Operation does not supported for this object # vzlicview status=EXPIRED Nguyên nhân PVC hardware node license bị hết hạn nên không thể update Giải pháp Activate PVC lại với license đã được cấp: # vzlicload... [Xem chi tiết]

Cấu hình Xorg bên trong container

Cấu hình Xorg và gnome trên container base Centos 6: 1 Start CT với IP address có thể connect được (for VNC access) 2 Cài đặt các gói cần thiết bên trong CT: ~# vzpkg install CTID -p Xorg gnome-desktop gdm xorg-x11-fonts tigervnc-server xorg-x11-drv-dummy gnome-icon-theme gnome-menus gnome-panel... [Xem chi tiết]

Cấu hình log rotation cho Virtuozzo storage services

Mặc định, Virtuozzo storage giữ 10x100Mb logs cho mỗi metadata server, chunk server và cluster mount point Metadata and chunk servers Log rotation policy dành cho MDS and CS servers được định nghĩa trong các file cấu hình: /etc/pstorage/mdsconfig và /etc/pstorage/csconfig: ~# grep -i rotation... [Xem chi tiết]

Cấu hình log verbosity cho Virtuozzo storage

Các mô tả về log level có thể xem thêm trong  man pstorage-config-files: Note: Việc thay đổi log level log không được khuyến cáo - giá trị mặc định đã được tối ưu và đủ log cho hầu hết các trường hợp Metadata and chunk servers Các level log MDS and CS servers được định... [Xem chi tiết]

Cấu hình Storage tiers

Storage tier là gì Storage tier giúp tổ chức, phân chia storage space để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trên các chunk servers Ví dụ, bạn sử dụng tier tốc độ cao SSD cho các dữ liệu cần hiệu năng cao(performance-critica) thay vì dùng caching cluster Cấu hình storage tier Cấu... [Xem chi tiết]