Backup iSCSI target trên Virtuozzo Storage

Hiện VZ 60 chưa cung cấp công cụ để backup iSCSI target Tuy nhiên bạn có thể backup/restore target theo các bước sau: 1 Tạo một bản snapshot của Ploop LUN: Cú pháp: ploop snapshot <PATH_LUN_iSCSI>/DiskDescriptorxml Ví dụ: # ploop snapshot... [Xem chi tiết]

[Thông Báo] Những thay đổi trong bản Hotfix 5 Virtuozzo (formerly Parallels Cloud Server) 6.0 Update 11 (6.0.11-3461)

Những cái mới trong bản update ngày 24-5-2016Virtuozzo đã được cập nhật mới về kernel (2632-042stab1161) trong bản update lần này dựa trên nền tảng Red Hat Enterprise Linux 67 kernel (2632-573261el6) Kernel mới sẽ fix một số vấn đề về bảo mật và tăng độ ổn định của hệ thống Bug... [Xem chi tiết]

[Thông Báo] Những thay đổi trong bản Hotfix 5 Virtuozzo (formerly Parallels Cloud Server) 6.0 Update 11 (6.0.11-3461)

Những cái mới trong bản update ngày 24-5-2016Virtuozzo đã được cập nhật mới về kernel (2632-042stab1161) trong bản update lần này dựa trên nền tảng Red Hat Enterprise Linux 67 kernel (2632-573261el6) Kernel mới sẽ fix một số vấn đề về bảo mật và tăng độ ổn định của hệ thống Bug... [Xem chi tiết]

Service vz bị treo sau khi tiến hành mount pfcache service.

Trong quá trình khởi động virtuozzo service để tiến hành kết nối đến với virtuozzo storage, tiến trình bị treo đột ngột mà không có bất kì mã lỗi nào được thông báo Cùng thời điểm này, command line như pstorage – c ${cluster_name} stat hoặc đọc bất cứ các file nào được... [Xem chi tiết]