Tạo và quản lý Private network cho VM/CT trên Virtuozzo

Private network Dùng để tạo 1 vùng network private về mặt logic giữa các địa chỉ IP trực thuộc Private network đó, cách ly các IP này với bên ngoài Lúc này thì chỉ có các IP thành viên mới giao tiếp được với nhau Để tạo private network cho CT 101 và 102 có IP lần lượt là... [Xem chi tiết]

Quản lý Disk I/O cho VM/CT trên Virtuozzo

PCS cho phép cấu hình độ ưu tiên về I/O giữa các Container và VM Có thể thay đổi giá trị ưu tiên về I/O bằng tham số "ioprio" #prlctl set MyVM --ioprio 6 #prlctl set 101 --ioprio 6 Tham số --ioprio có giá trị từ 0 đến 7, mặc định ioprio là 4 cho tất cả VM và Container VM và... [Xem chi tiết]

Update PCS version 6 update 9

Hiện tại Parallels đã tiến hành update PCS version 6 update 9 mới cho Parallels Cloud Server Tất cả các thay đổi cập nhật cũng như những lỗi đã fix và còn tồn đọng được nêu rõ bên dưới 1 Các gói đính kèm trong bản update Tất cả các packages mới trong đợt update này của... [Xem chi tiết]

Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc Virtuozzo

Để migrate một  OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau: Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyểnVí dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 1921681515 # rsync -avz /vz/private/111 root@1921681515:/vz/tmp/111 --numeric-ids Copy... [Xem chi tiết]

Tạo và quản lý Private network cho VM/CT trên Virtuozzo

Private network Dùng để tạo 1 vùng network private về mặt logic giữa các địa chỉ IP trực thuộc Private network đó, cách ly các IP này với bên ngoài Lúc này thì chỉ có các IP thành viên mới giao tiếp được với nhau Để tạo private network cho CT 101 và 102 có IP lần lượt là... [Xem chi tiết]

Quản lý Disk I/O cho VM/CT trên Virtuozzo

PCS cho phép cấu hình độ ưu tiên về I/O giữa các Container và VM Có thể thay đổi giá trị ưu tiên về I/O bằng tham số "ioprio" #prlctl set MyVM --ioprio 6 #prlctl set 101 --ioprio 6 Tham số --ioprio có giá trị từ 0 đến 7, mặc định ioprio là 4 cho tất cả VM và Container VM và Container nào... [Xem chi tiết]