Hướng dẫn Install Virtuozzo

Bước 1: Chọn Install or upgrage an existing system Bước 2: Chọn kiểu bàn phím → nhấn Enter Bước 3: Tiếp tục nhấn Next và chọn Agree Bước 4: Đặt hostname cho server và cấu hình IP cho server → Next Lưu ý: Ở bước này bắt buộc phải chọn một network subnet để chạy... [Xem chi tiết]

Giới thiệu Virtuozzo – Yêu cầu phần cứng

Virtuozzo là một sản phẩm thuộc phân khúc hạ tầng điện toán đám mây của Parallels Inc PCS 60 có khả năng cung cấp 2 giải pháp: Ảo hóa và Lưu trữ Virtualization platform (Ảo hóa): có 2 loại Virtuozzo Hypervisor: Ảo hóa phần cứng (tương tự ảo hóa Virtual Machine trên các sản... [Xem chi tiết]

Quản lý CPU limits trên Virtuozzo

Giới hạn CPU cho Containers và VM trên Parallels Server Bare Metal ( PSBM ), Parallels Virtuozzo Việc giới hạn sử dụng CPU trên các Container hoặc VM được xác định theo các tham số sauCpus: Tham số này qui định số core/thread tối đa mà VM/CT được phép sử dụng tại 1 thời điểm từ... [Xem chi tiết]

Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc Virtuozzo

Để migrate một OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau: 1Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyểnVí dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 1921681515 # rsync -avz /vz/private/111 root@1921681515:/vz/tmp/111 --numeric-ids 2Copy file... [Xem chi tiết]