Googlebot và những vấn đề thường gặp

1 Googlebot là gì  Googlebot hiểu nôm na đó là những con bọ tìm kiếm đôi khi cũng được gọi là Spider (con nhện) Nhiệm vụ chính là Crawling (bò) thu thập các thông tin, thu thập dữ liệu Mỗi một Spider có một địa chỉ IP riêng và thường được thay đổi 2 Googlebot kết nối... [Xem chi tiết]