Quản lý CPU limits trên Virtuozzo

Giới hạn CPU cho Containers và VM trên Parallels Server Bare Metal ( PSBM ), Parallels VirtuozzoViệc giới hạn sử dụng CPU trên các Container hoặc VM được xác định theo các tham số sauCpus: Tham số này qui định số core/thread tối đa mà VM/CT được phép sử dụng tại 1 thời điểm từ... [Xem chi tiết]

Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc Virtuozzo

Để migrate một OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau: 1Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyểnVí dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 1921681515 # rsync -avz /vz/private/111 root@1921681515:/vz/tmp/111 --numeric-ids2Copy file... [Xem chi tiết]

Tạo và quản lý Private network cho VM/CT trên Virtuozzo

Private networkDùng để tạo 1 vùng network private về mặt logic giữa các địa chỉ IP trực thuộc Private network đó, cách ly các IP này với bên ngoài Lúc này thì chỉ có các IP thành viên mới giao tiếp được với nhauĐể tạo private network cho CT 101 và 102 có IP lần lượt là... [Xem chi tiết]

Quản lý Disk I/O cho VM/CT trên Virtuozzo

PCS cho phép cấu hình độ ưu tiên về I/O giữa các Container và VM Có thể thay đổi giá trị ưu tiên về I/O bằng tham số "ioprio"#prlctl set MyVM --ioprio 6#prlctl set 101 --ioprio 6Tham số --ioprio có giá trị từ 0 đến 7, mặc định ioprio là 4 cho tất cả VM và Container VM và... [Xem chi tiết]

Migrate OpenVZ container qua PSBM hoặc Virtuozzo

Để migrate một  OpenVZ container đến (Parallels Server Bare Metal) PSBM hoặc PCS, cần làm như sau:Copy/move thư mục chứa container đến nơi cần chuyểnVí dụ ở đây đích đến là /vz/tmp/111 trên 1921681515 # rsync -avz /vz/private/111 root@1921681515:/vz/tmp/111 --numeric-idsCopy... [Xem chi tiết]

Tạo và quản lý Private network cho VM/CT trên Virtuozzo

Private networkDùng để tạo 1 vùng network private về mặt logic giữa các địa chỉ IP trực thuộc Private network đó, cách ly các IP này với bên ngoài Lúc này thì chỉ có các IP thành viên mới giao tiếp được với nhauĐể tạo private network cho CT 101 và 102 có IP lần lượt là... [Xem chi tiết]