Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây ẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối torage PCS bằng giao thức kết nối torage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây ẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối torage PCS bằng giao thức kết nối torage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]