Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây sẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối storage PCS bằng giao thức kết nối storage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 5.5

Kết nối Virtuozzo Storage với ESXi 55 Bài hướng dẫn dưới đây sẽ nói về cách kết nối để hệ thống ảo hóa VMware vSphere có thể kết nối storage PCS bằng giao thức kết nối storage thông dụng hiện nay là iSCSI Bên dưới là mô hình kết nối giữa hệ thống VMware vSphere... [Xem chi tiết]