Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Cluster Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể sử dụng thông qua option configure-mds trong command pstorage –c <clustername> configure-mds Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Cluster Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể sử dụng thông qua option configure-mds trong command pstorage –c <clustername> configure-mds Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]