Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Clu ter Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể ử dụng thông qua option configure-md trong command p torage –c <clu tername> configure-md Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]

Thay đổi địa chỉ IP MDS

Vấn đề thay đổi IP của các MDS trong hệ thống Clu ter Virtuozzo từ bản update PCS6 update 4 đã được giải quyết, việc thay đổi IP có thể ử dụng thông qua option configure-md trong command p torage –c <clu tername> configure-md Thông tin mô tả vui lòng xem trong... [Xem chi tiết]