Host resource protection (new)

Tính năng này giúp ngăn chặn VM chiếm quá nhiều tài nguyên trong shared resource từ host và ngăn chặn VM này chiếm tài nguyên của VM khác Ngăn chặn các hoạt động của VM gây ảnh hưởng đến hiểu năng của hệ thống Đây là một trong những tính năng mới trên Windows 2016 Mặc... [Xem chi tiết]