Incorrect HWID license Virtuozzo 6.0

Trường hơp: Kiểm tra licen e với lệnh vzlicview đang ở tatu "INVALID" [root@node08 ~]# vzlicview tatu ="INVALID" (Incorrect HWID) ver ion=60 owner_id=103308104174305067 hwid="0945C5222E7EE1C57206854F24FC3E1F" Nguyên nhân: Được ghi nhận bug trong việc tạo HIDW trên phiên bản Virtuozzo 60 update 11 với... [Xem chi tiết]

Những lưu ý về License trên hệ thống Virtuozzo

Khi ử dụng giải pháp Virtuozzo cho hệ thống, bạn cần lưu ý một ố vấn đề về Licen e au đây để tránh những lối phát inh không đáng có gây gián đoạn hệ thống 1 Hệ thống Virtuozzo không thể hoạt động khi không có licen e (kể cả licen e trial): Để ử dụng hệ thống... [Xem chi tiết]