Hướng dẫn kết nối API CloudFone

API kết nối trang quản trị tổng đài

Lấy thông tin lịch sử cuộc gọi của tổng đài

API: https://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/GetCallHistory Method: POST Tham số truyền vào:

{

 "ServiceName" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

 "AuthUser" : "CF1131",   à Thông tin User Của CloudFone

 "AuthKey" : "28ccef8edaf5471d8f302c47df6faa",  à Key CloudFone cung cấp

 "TypeGet" : 0, à 0: tất cả, 1: gọi đến, 2: gọi đi, 3: gọi nội bộ, 4: gợi nhở, 5: gọi nhóm

 "DateStart":"2017-07-01 00:00:00", à ngày bắt đầu (nếu truyền ngày vào ” 2017-07-01”

                     hệ thống sẽ tự hiểu “2017-07-01 00:00:00”)

 "DateEnd" : "2017-07-01 23:59:59", à ngày kết thúc

 "CallNum":"", à Số gọi

 "ReceiveNum":"", à Số nhận

 "Key" : "", à Mã cuộc gọi / hoặc mã KeySearch khi sử dụng các API Autocall

 "PageIndex" : 1, àSố trang

 "PageSize" : 20 à Số dòng trong 1 trang max là 200

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 2262, à tổng số kết quả đối với thông tin nhập bên trên.

"data": [

{

"stt": 1,

"key": "1513557288-01682909240",

"ngayGoi": "2017-12-18T07:34:48",

"soGoiDen": ""Nguyen Thi Thuy Phuong "<401>",

"dauSo": "FPT02473049779",

"soNhan": "01682909240",

"trangThai": "ANSWERED",

"tongThoiGianGoi": "05:01",

"thoiGianThucGoi": "281",

"linkFile": "http://download.cloudfone.vn/Home?ID=NssPGc6AjFri8CaOkBP0Dj7Qo%2fhQW2LKkBhbl2Q1jjMkYxDIqPlAeAw9bA13qW4EsrCCQnJrT%2fNMNP6XagHKx5gYwnRUEmduGDTGDPWxe7%2fN5QlXkGYCZQ%3d%3d"

}

]}

Chức năng ClickToCall gọi cho khách hàng theo thông tin truyền vào – Not WebRTC

API: https://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/AutoCall Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceName" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "CF1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "28ccef8edaf5471d8f302c4771f6faa",  à Key CloudFone cung cấp

"Prefix" : "0", à mặc định là 0 có thể lấy thông tin Outbound trên trang manage.cloudfone.vn

"Ext":"4209", à số nội bộ của nhân viên

"PhoneName" : "Manh", à tên khách hàng

"PhoneNumber" : "0978494119", à số máy khách hàng.

"KeySearch": "1b38fbda-4b7e-XXXXXXXXXXXXXXX" à Key để tìm kiếm cuộc gọi ClickToCall này – nếu không truyền CF tự động random key trả về

}

Lưu ý: thông tin KeySearch truyền vào khuyến khích nên là chuỗi mã GUID bao gồm (chữ, số, dấu gạch nối). Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "GỌI TỰ ĐỘNG THÀNH CÔNG",

"keySearch": "1b38fbda-4b7e-XXXXXXXXXXXXXXX"

}

Chức năng tự động gọi cho khách hàng theo thông tin truyền vào

API: https://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/AutoCallV2 Method: POST Hệ thống sẽ gọi đến số Khách Hàng trước – KH nhấc máy à cuộc gọi được chuyển tiếp đến hướng đích. Tham số truyền vào:

{

"ServiceName" : "CF-P-XXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ Tổng Đài

"AuthUser" : "CFXXXX",   à Thông tin User Của Tổng Đài

"AuthKey" : "4168a9e16e404aXXXXXXXXXXXXX",  à Key CloudFone cung cấp

"Ext": "C2C-HCM", à Tên điều hướng cuộc gọi sau khi Khách Hàng bắt máy

"PhoneNumber" : "ITELE842877XXXX/09789XXXXX", à tên đầu số / số máy khách hàng.

"KeySearch": "1b38fbda-4b7e-XXXXXXXXXXXXXXX"

}

<Tên đầu số> Quản Trị Viên lấy thông tin trong Menu Trạng Thái – Trạng Thái Đầu Số https://manage.cloudfone.vn/Report/CoLineList.aspx?rel=Status <Tên điều hướng> Tương ứng với cấu hình Định Tuyến trên trang tổng đài. https://manage.cloudfone.vn/Route/InboundRouteList.aspx?rel=Route https://manage.cloudfone.vn

Chức năng hệ thống sẽ tự động post dự liệu qua link của khách hàng khi có cuộc gọi tới

API: Link do bên khách hàng cung cấp Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ApiKey" : "xxxxxx", à Thông tin khách hàng cung cấp

"CallNumber" : ”Số gọi (người gọi)",

"CallName" : ”Tên người gọi tới",

"ReceiptNumber" : ”Số nhận (người nhận)",

"Key" : ”Mã cuộc gọi",à Dùng tìm kiếm cuộc gọi .

"KeyRinging" : ”Mã cuộc gọi lúc đổ chuông",

"Status":" Ringing", àtrạng thái cuộc gọi: Ringing: đổ chuông ,Up: nghe máy, Down: gác máy

"Message" : ”Số nội bộ - Số khách hàng – Tên khách hàng"   à Thông tin trả về số máy nhánh được gọi - số điện thoại và tên khách hàng (nếu có trong danh bạ)

}

API kết nối Autocall

Thêm chiến dịch

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/StartCampaign

Method: POST Tham số truyền vào:

{

"AuthUser":"ODS1131", à Thông tin mã KH có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthKey":"fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"ServiceCode":"CF-XXXXX", à Mã dịch vụ KH có khi mua dịch vụ CloudFone

"CampaignName":"đây là chiến dịch test từ api lần", à Tên chiến dịch

"CampaignId":"d91c4b4e-1aa9-4d75-9663-4d9b644617e4", à Mã chiến dịch,nếu truyền mã chiến dịch vô thì cập nhật,nếu không truyền vô thì tạo mới chiến dịch

"Audios":[{    à danh sách đối tượng âm thanh cho chiến dịch, hiện tại cung cấp 2 loại âm thanh i => invalid keypress và s => âm thanh bắt đầu

"DTMF":"s", à Ký hiệu âm thanh bắt đầu khi chạy chiến dịch

"ActionParam":"41" à Mã id của file âm thanh

},

{

"DTMF":"i", à Ký hiệu âm thanh phát khi bấm phím sai

"ActionParam":"41" à Mã id của file âm thanh

}

],

"Keypress":[{ à Danh sách đối tượng phím bấm cho chiến dịch

"Key":"1", à Phím bấm

"Action":"5" à Hành động khi phím cấu hình được bấm

},

{

"Key":"2", à Phím bấm

"Action":"6" à Hành động khi phím cấu hình được bấm

}]

,

"APIURL":"http://wc3school.com", à URL api do KH cung cấp,có thể ko cấu hình

"APIKEY":"213234234lk232423423432l", à Mã key api của KH,có thể ko cấu hình

"ContactID":1006, à ID nhóm danh bạ KH tạo ra ở api số 11

"Trunk":"CF-BS0000003", à Tên trunk của KH(tương ứng với mã dịch vụ KH)

"TimeStartCall":"2018-10-19 16:44:00.000" à Thời gian bắt đầu chiến dịch

}

Kết quả trả về:

{

{

"result": "success",

"message": "Thêm chiến dịch từ API thành công!",

"data": "mã chiến dịch"

}

}

Lấy danh sách chiến dịch

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/GetCampaignList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Status" : 0,  à Trạng thái chiến dịch cần lấy (0:đang chờ,1:đang chạy,2:đã chạy xong,3:lấy tất cả)

"PageIndex" : 1, à Số thứ tự của trang lấy dữ liệu, mặc định là 1.

"PageSize ":20, à Tổng số dòng hiển thị trên trang

"Key" : "key words to find", àtừ khóa tìm kiếm chiến dịch

}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "",
"total": 2262, à tổng số kết quả đối với thông tin nhập bên trên.
"data": [{ }]
}

Lấy danh sách hành động của phím bấm cấu hình mặc định

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/GetListAction Method: POST Tham số truyền vào:

{
"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone
"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone
"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "",
"data": [{}]
}

Xóa chiến dịch

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/DeleteCampaign Method: POST Tham số truyền vào:

{
"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone
"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone
"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp,
"Id" : "79acf608-f5ab-4b44-8f16-72ce7ff699c3",  à Mã chiến dịch
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": ""
}

Lấy thông tin chi tiết của Chiến dịch

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/GetCampaignDetail Method: POST Tham số truyền vào:

{
"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone
"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone
"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp
"Id" : "79acf608-f5ab-4b44-8f16-72ce7ff699c3",  à Mã chiến dịch
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "",
"data": [{}]
}

Lấy danh sách trunk(Mã DV) của KH

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/ GetTrunkList Method: POST Tham số truyền vào:

{
"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone
"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone
"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "",
"data": [{}]
}

Audio

Tạo file âm thanh từ api

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Audio/ CreateTTSAudio Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone
"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone
"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp
"Content" : "Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.",  à Nội dung cần tạo file audio,Nếu Type là File thì Content truyền vào là chuỗi base64 string của file âm thanh(.mp3 hoặc .wav).
"Type" : "Google",  à Loại âm thanh được tạo(Google :Giọng đọc google,FPT : Giọng đọc api của FPT,VBEE : Giọng đọc của api Vbee cung cấp,VTCC : Giọng đọc của Viettel, File : Tải file âm thanh dưới dạng base64 string.)
"VoiceType" : "",  à Kiểu giọng của loại âm thanh (
Google: Không cần truyền vào,
FPT: có 3 giọng đọc.{ male : Giọng Nam miền Bắc ,
female : Giọng Nữ miền Nam ,
hatieumai : Giọng Nữ miền Nam
},
VBEE: có 5 giọng đọc { hn_male_xuantin_vdts_48k-hsmm : Giọng nam Miền Bắc ,
hn_female_xuanthu_news_48k-hsmm : Giọng nữ Miền Bắc,
hn_female_thutrang_phrase_48k-hsmm : Giọng nữ Miền Bắc,
sg_male_xuankien_vdts_48k-hsmm : Giọng nam Miền Nam,
sg_female_xuanhong_vdts_48k-hsmm : Giọng nữ Miền Nam
},
VTCC : có 3 giọng đọc {
lethiyen-2018 : Giọng Lê Thị Yến - Miền Nam,
doanngocle2 : Giọng Đoàn Ngọc Lê - Miền Bắc,
trinhthiviettrinh : Giọng Trịnh Việt Trinh (Nữ miền Bắc)
}
).
"AudioName" : "xin chào buổi sáng",  à Tên định danh của âm thanh
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "",
"data": à Id của âm thanh vừa được tạo
}

Lấy danh sách file âm thanh

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Audio/ GetAudioList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Key" : "",  à Từ khóa cần tìm kiếm

"PageIndex" : 1,  à Trang hiện tại

"PageSize" : 20,  à Tổng số dòng trên trang

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 232,

"data": [{

}]

}

Xóa file audio

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Audio/DeleteAudio Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

" Id" : 12,  à Id của file âm thanh

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": ""

}

Contact

Thêm danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/AddContact Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Contact_Name":"tên định danh", à Tên định danh của số điện thoại

"First_Name":"", à Tên của chủ số điện thoại

"Last_Name":"", à Họ và tên lót

"Email_Address":"", à Địa chỉ Email

"Web_Site":"", à Website của chủ thể

"Department":"", à Chức vụ

"Company":"", à Công ty

"Address":"54 c1", à Địa chỉ

"Phone":"0988045786" à Số điện thoại

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"data": à Contact Id của chủ thể

}

Thêm nhóm danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/AddContactGroup Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"ContactGroupName " : "",  à Tên của nhóm danh bạ

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 232,

"data": à ID của nhóm danh bạ

}

Thêm danh bạ vào nhóm danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/AddContactToGroup Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"ContactGroupID" : "",  à ID của nhóm danh bạ muốn thêm danh bạ vào

"ContactId" : ["contactid","contactid"],  à Danh sách contactId

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": ""

}

Lấy danh sách nhóm danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/GetContactGroupList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Key" : "",  à Từ khóa cần tìm kiếm

"PageIndex" : 1,  à Trang hiện tại

"PageSize" : 20,  à Tổng số dòng trên trang

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 232,

"data": [{

}]

}

Lấy danh sách danh bạ trong nhóm danh bạ (chi tiết nhóm danh bạ)

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/GetContactGroupDetailList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"ContactGroupID" : "",  à ID nhóm danh bạ

"Key" : "",  à Từ khóa cần tìm kiếm

"PageIndex" : 1,  à Trang hiện tại

"PageSize" : 20,  à Tổng số dòng trên trang

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 232,

"data": [{

}]

}

Lấy danh sách danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/GetContactList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Key" : "",  à Từ khóa cần tìm kiếm

"PageIndex" : 1,  à Trang hiện tại

"PageSize" : 20,  à Tổng số dòng trên trang

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 232,

"data": [{

}]

}

Xóa danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/DeleteContact Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Contact_Id" : "",  à Contact_Id của danh bạ

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": ""

}

Xóa danh bạ khỏi nhóm danh bạ

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Contact/DeleteContactFromGroup Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"Contact_Id" : "",  à Contact_Id của danh bạ

"Group_Id" : ""  à Contact_Id của nhóm danh bạ

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": ""

}

Lấy danh sách báo cáo kết quả chạy chiến dịch

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/Autocall/GetCampaignReport Method: POST Tham số truyền vào:

{

"ServiceCode" : "CF-XXXXX", à Thông tin có khi mua dịch vụ CloudFone

"AuthUser" : "ODS1131",   à Thông tin User Của CloudFone

"AuthKey" : "fe8ae3db-19df-4edd-bd0d-5118ac62001b",  à Key CloudFone cung cấp

"ReportType" : 0,  à Loại kết quả cuộc gọi cần lấy (0: Tất cả,1: Gọi thành công,2: Không bắt máy, 3: KH bấm bận, 4: Người dùng chặn số, 5: Không thể kết nối đến số điện thoại)

"CampaignId" : "f39c616d-036c-4e12-ac18-1a0274bb9e07", à Mã chiến dịch cần lấy báo cáo.

"PageIndex" : 1, à Số thứ tự của trang lấy dữ liệu, mặc định là 1.

"PageSize ":20, à Tổng số dòng hiển thị trên trang

"Key" : "key words to find", àtừ khóa tìm kiếm chiến dịch

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "",

"total": 2262, à tổng số kết quả đối với thông tin nhập bên trên.

"data": [{

}]

}

Chức năng gọi xác thực cuộc gọi

Tạo/cập nhật mẫu

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/ CFAuthen/AddUpdateSameple Method: POST Tham số truyền vào:

{

"AuthUser":"ODS1268", => Mã KH

"AuthKey":"2b909f73069e47dba6feddb7c103eb98", => API Key

"SamepleId":"3c8e67de-ce25-406f-9549-4b09a97734f2", => Mã mẫu nếu rỗng là tạo,cập nhật thì truyền mã mẫu muốn cập nhật vô

"SamepleName":"test api 2", => tên mẫu

"Trunk":"", => Đầu số nếu có đầu số thì truyền vào,lấy từ api lấy danh sách đầu số api số 2, nếu KH không có đầu số thì để trống => sử dụng trunk của cloudfone

"FirstFile":"12", => id file.

"LastFile":"23", => id file.

"ServiceCode":"CF-BS0000XXX" => mã assistant

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "Thêm mẫu thành công!",

"samepleId": "e8c56825-fa86-4cff-b7c3-2fbdaadc5e4a"

}

Lấy danh sách trunk(đầu số)

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/CFAuthen/GetTrunkCFAList Method: POST Tham số truyền vào:

{

"AuthUser":"ODS6173",

"AuthKey":"e41108ee-f9e3-4075-904f-94d244ad7fc6",

"ServiceCode":"CF-AS00XXX"

}

Kết quả trả về:

{

"result": "success",

"message": "Lấy danh sách Trunk từ API thành công!",

"data": [

"CF-P000XXX",

"CF-BS0000XXX"

]

}

Bắt đầu cuộc gọi

API: http://apiai.cloudfone.vn/api/CFAuthen/StartCallAuthenCode Method: Post Tham số truyền vào:

{

"AuthUser":"ODS6173",

"AuthKey":"e41108ee-f9e3-4075-904f-94d244ad7fc6",

"Samepleid":"8e092f44-0bcf-42e6-bc24-c8f87b8482b4",

"Authencode":"0988045786", => Mã xác thực là chuỗi số

"Phonenumber":"0988045786", => Số điện thoại cần gọi

"ServiceCode":"CF-AS000XXX" => Mã assistant

}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "Gọi thành công!"
}

Xóa mẫu

API: http:// apiai.cloudfone.vn/api/CFAuthen/DeleteSameple Method: POST Tham số truyền vào:

{
"AuthUser":"ODS6173",
"AuthKey":"e41108ee-f9e3-4075-904f-94d244ad7fc6",
"ServiceCode":"CF-AS00XXX",
"Samepleid":"e8c56825-fa86-4cff-b7c3-2fbdaadc5e4a"
}

Kết quả trả về:

{
"result": "success",
"message": "Xóa mẫu e8c56825-fa86-4cff-b7c3-2fbdaadc5e4a từ API thành công!"
}

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 1

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

TỔNG ĐÀI ODS

Quét mã QR hoặc nhấn gọi để được hỗ trợ tư vấn

Gọi miễn phí