Setting up VMs Startup Priority

Bạn có thể tùy chọn mức ưu tiên startup của VM trên failover cluster ở các mức: Low (1000), Medium (2000), High (3000) and No Auto Start (0)
Ở mức No auto Start VM sẽ không được restart ở node khác khi node đó bị down. Vào Cluster Manager -> Chọn VM và click chuột phải chọn Change Startup Priority