Quản lý Integration Service Hyper-v với powershell

List toàn bộ service của VM:

PS C:\Windows\system32> Get-VMIntegrationService Test-V-Client
VMName         Name                                              Enabled PrimaryStatusDescription SecondaryStatusDescription
——                   —-                                                    ——-      ————————               ————————–
Test-V-Client  Guest Service Interface                    False          OK
Test-V-Client  Heartbeat                                          True           OK
Test-V-Client  Key-Value Pair Exchange                True           OK
Test-V-Client  Shutdown                                          True          OK
Test-V-Client  Time Synchronization                      True          OK

Test-V-Client  VSS                                                      True          OK

Enable service với command:

Enable-VMIntegrationService -VMName “Test-V-Client” -Name “Time Synchronization”
Disable service với command:

Disable-VMIntegrationService -VMName “Test-V-Client” -Name “Time Synchronization”

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt Domain Controller trên hệ thống ảo hóa Hyper-V. Bạn nên disable service Time Synchronization