Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Address đó thuộc VM nào đang hoạt động, sử dụng lệnh powershell sau list toàn VM tương ứng với MAC Address:

# Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddress

Hoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Address với lệnh sau:

PS C:\Windows\system32> Get-VM | Get-VMNetworkAdapter |? MacAddress -eq ‘00155D09A303’ | FT VMName,MacAddress
VMName          MacAddress
——          ———-
Test-VANDB-DB-2 00155D09A303

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.