Tìm tên VM với MAC Address

Khi bạn cần xác định MAC Address đó thuộc VM nào đang hoạt động, sử dụng lệnh powershell sau list toàn VM tương ứng với MAC Address:

# Get-VM | Get-VMNetworkAdapter | FT VMName,MacAddress

Hoặc có thể lọc VM Name bằng Mac Address với lệnh sau:

PS C:\Windows\system32> Get-VM | Get-VMNetworkAdapter |? MacAddress -eq ‘00155D09A303’ | FT VMName,MacAddress
VMName          MacAddress
——          ———-
Test-VANDB-DB-2 00155D09A303