[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

[HUB] Vấn đề Plesk: 504 Gateway Timeout

Plesk hiển thị thông báo lỗi “504 Gateway Timeout”

Plesk engine ( sw-cp-server, sw-engine ) được viết dựa trên nginx, vì thế thông báo lỗi trên là từ phía ngix đẩy ra.

Các hướng xử lý

Nguyên nhân về error 504 có thể tìm được trong web server log.

1. Tiến hành login vào Plesk server và kiểm tra log:

# tail -fn0 /var/log/sw-cp-server/error_log

2. Các file log khác có thể gom nhỏ nguyên nhân như /var/log/syslog, /var/log/messages, /var/log/plesk/panel.log

3. Tiến hành thực hiện lại các bước để xuất hiện lỗi như lúc đầu hoặc tiến hành login vào Plesk để lỗi xuất hiện.

4. Kiểm tra và ghi nhận các thông tin lỗi và kiểm tra hướng xử lý của từng lỗi riêng thông qua knowledgebase

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 5 / 5. Phiếu bầu: 1

Cảm ơn bạn đã bình chọn.

    YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ