Không thể mount thêm plop image disk vào container chạy Debian 6

Vấn đề:
~# vzctl set 100 --device-add hdd --size 10G --mnt /back --image ploop.img –save
~# vzctl start 100
~# vzctl exec 100 df -h | grep back
~# vzctl exec 100 grep back /etc/fstab
UUID=40b62ed8-7856-48bf-8afd-c0cc164302bf /back ext4 defaults 0 0
~# vzctl exec 100 df -h | grep back

Nguyên nhân:
Do Deian 6 không tự nhận UUID mới của Disk them vào nên không thể thấy được Disk.
Giải pháp:
Update OS trong container.
Biện pháp tạm thời.
Chỉnh sữa /etc/init.d/udev

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.