Lỗi khi tiến hành check ploop device ” ploop_check : Dirty flag is set “

Start container thì xuất hiện lỗi.
#vzctl start 103
Starting container...
Opening delta /vz/private/103/root.hdd/root.hdd
Error in ploop_check (check.c:574): Dirty flag is set
Error in ploop_check (check.c:595): Image is clean but unable to fix the header on ro image
Error in check_deltas (check.c:638): /vz/private/103/root.hdd/root.hdd : irrecoverable errors (ro)
Failed to mount image: Error in check_deltas (check.c:638): /vz/private/103/root.hdd/root.hdd : irrecoverable errors (ro) [7]

Giải pháp:
Kiểm tra lại ploop device của container.
#ploop check -F /vz/private/103/root.hdd/root.hdd
Thực hiện mount
#ploop mount /vz/private/103/root.hdd/root.hdd/DiskDescriptor.xml
fsck lại ploop device
#fsck /dev/ploop59031p1
start lại container
#vzctl start 103

Có thể check ploop bằng command
#ploop check --force /vz/private/103/root.hdd/root.hdd
Reopen rw /vz/private/103/root.hdd/root.hdd....
Error in ploop_check (check.c:574): Dirty flag is set...

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.