Vấn đề Vzstat hiển thị “Disk [CRIT]”

Vấn đề:
Command “vzstat -b” hiển thị [CRIT] phía trước disk.
Disks [CRIT]: in 0.131MB/s, out 11.610MB/s
Nguyên nhân:
Bấm “v” để thể hiện chi tiết các thông tin về disk đang có vấn đề.
Disks [CRIT]: in 0.131MB/s, out 11.610MB/s
sda3(/) free: 113980MB(97%), 7534362ino(99%)
sda1(/boot) free: 548MB(92%), 38356ino(99%)
sdb1(/vz) free: 6722519MB(89%), 487138699ino(99%)
ploop31695p1(/vz/pfcache) free: 9908MB(98%), 655296ino(99%)

      ploop26772p1(/vz/root/7711119) free: 37MB(3%), 632593ino(96%)
Theo các thông tin hê thống đưa ra có thể lưu ý là phân vùng /dev/ploop26772p1 (/vz/root/7711119) đã gần hết dung lượng.
    ~# vzquota stat 7711119
resource          usage       softlimit      hardlimit
1k-blocks         946052         984368         984368
inodes          22767         655360         655360
Giải pháp:
Tiến hành tăng dung lượng cho disk để xử lý vấn đề.
    ~# vzctl set 7711119 --diskspace 1984368:2000000 --save

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.