Xuất hiện lỗi “Network error: Socket is not connected” khi tiến hành VNC thông qua PVA interface.

Việc quản lý các VM có thể thực hiện thông qua nhiều cách, Odin hỗ trợ quản lý trực tiếp VM thông qua PVA qua giao thức VNC.

Tuy nhiên trong quá trình thao tác lại gặp lỗi .

Network error: Socket is not connected

Tính năng VNC console trong PVA/PP sử dụng tính năng offline management để kết nối đến VM thông qua giao thức VNC protocol. Để quá trình kết nối thành công, phải đạt được các điều kiện như sau:

  • VM phải có cấu hình VNC đúng.
  • Dịch vụ vzpp-desktop phải được enable đối với VM cần quản lý.
  • VM phải có cấu hình network đúng.
  • Kết nối đến Hardware node phải hoàn tất trên port 4649.
  • VM chạy chế độ bridged mode nên được kết nối đến interface của Hardware node, interface mà Hardware node giao tiếp với bên ngoài.

Lưu ý: Chúng ta cần cấu hình network hoàn tất cho VM trước khi tiến hành kết nối. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp chúng ta chưa cấu hình network cho VM thì phải disable tính năng vzpp-desktop ( trong phần General Setting của VM ) đối với VM đó. Lúc này kết nối VNC sẽ đi thẳng vào Hardware Node. Khi đã cấu hình network cho VM thì chúng ta sẽ enable lại vzpp-desktop cho VM.

1.Phải đảm bảo cấu hình VNC cho VM chính xác theo các thông tin như sau:

Infrastructure > Hardware node > Virtual machine > Configure > General Settings
Xác nhận tính năng Remote Display đã enable.

Hoặc kiểm tra trực tiếp từ Hardware Node thông qua command :

Có thể enable thông qua command trực tiếp trên Node đang chạy VM.

#prlctl set <VM_NAME> --vnc-mode auto --vnc-passwd <passwd>

2. Đảm bảo vzpp-desktop đã enable.

Infrastructure > Hardware node > Virtual machine > Configure > General Settings

Trong phần Offine Management, chọn 1 trong 2 option:

  • Enabled with default settings
  • Enabled with custom settings with ‘Port 4649’ selected

Đảm bảo các option đã chạy như hình bên dưới.

Hoặc cấu hình thông qua command.

#prlctl set <VM_NAME> --offline_management on --offline_service vzpp-desktop

3.Kiểm tra network của VM đã có thể access từ bên ngoài bằng các command thông dụng như telnet,ssh,nmap,…..

4.Xác nhận port 4649 đã được kết nối hoàn tất đến Hardware node.

#telnet <node_ip_address> 4649
#netstat -ntlp | grep :4649

Kết quả đúng sẽ hiển thị tương tự như sau:

# netstat -ntlp | grep :4649
tcp        0      0 0.0.0.0:4649                0.0.0.0:*                   LISTEN      536158/init
tcp        0      0 :::4649                     :::*                        LISTEN      536158/init
 

Nếu port 4649 chưa thể kết nối đến, kiểm tra như sau:

1.Container với ID 1 đã đươc enable chưa, vì đây là “cổng” kết nối và pvapp – pvaagent đã running chưa.

# vzlist 1 -H
1          3 running   192.168.161.108 -
 
[root@host ~]# pvapp status
pvappd (pid  196378) is running...
[root@host ~]# pvaagent status
pvaagentd (pid  195981) is running...
5.Xác định VM đang được cấu hình network bridged vào network default routing trên Hardware Node để đảm bảo có thể thiết lập kết nối được.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.