Monitor Hyper-V cluster với VeeamOne Free

Monitoring và backup là 2 vấn đề cực kì quan trong hệ thống Giúp các quản trị viên có thể giám sát hệ thống và khôi phục khi hệ thống gặp sự cố Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt FREE VeeamOne để monitor Hyper-V Cluster Windows 2016Trước tiên, bạn cần tại bản... [Xem chi tiết]

Best Practices for running Linux on Hyper-V

Tuning Linux File Systems on Dynamic VHDX Files Khi tạo VHDX, sử dụng 1MB BlockSizeBytes thay vì 32MB như mặc định: PS > New-VHD -Path C:\MyVHDs\testvhdx -SizeBytes 127GB -Dynamic -BlockSizeBytes 1MB Sử dụng filesystem ext4 thay vì ext3 Tạo filesystem ext4 trên linux với number of group là 4096 # mkfsext4 -G 4096... [Xem chi tiết]

Host resource protection (new)

Tính năng này giúp ngăn chặn VM chiếm quá nhiều tài nguyên trong shared resource từ host và ngăn chặn VM này chiếm tài nguyên của VM khác Ngăn chặn các hoạt động của VM gây ảnh hưởng đến hiểu năng của hệ thống Đây là một trong những tính năng mới trên Windows 2016 Mặc... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Storage Spaces Direct trên Windows 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D) Storage Space Direct trong Windows server 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Windows server 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available - Scalable Storage bằng việc sử dụng các Local Disk trên Server Điều này giúp việc triển khai và vận... [Xem chi tiết]