Monitor Hyper-V cluster với VeeamOne Free

Monitoring và backup là 2 vấn đề cực kì quan trong hệ thống Giúp các quản trị viên có thể giám át hệ thống và khôi phục khi hệ thống gặp ự cố Trong bài này tôi ẽ hướng dẫn cài đặt FREE VeeamOne để monitor Hyper-V Clu ter Window 2016 Trước tiên, bạn cần tại bản... [Xem chi tiết]

Best Practices for running Linux on Hyper-V

Tuning Linux File Sy tem on Dynamic VHDX File Khi tạo VHDX, ử dụng 1MB BlockSizeByte thay vì 32MB như mặc định: PS > New-VHD -Path C:\MyVHD \te tvhdx -SizeByte  127GB -Dynamic -BlockSizeByte 1MB Sử dụng file y tem ext4 thay vì ext3 Tạo file y tem ext4 trên linux với number of group là 4096 # mkf ext4 -G 4096... [Xem chi tiết]

Host resource protection (new)

Tính năng này giúp ngăn chặn VM chiếm quá nhiều tài nguyên trong hared re ource từ ho t và ngăn chặn VM này chiếm tài nguyên của VM khác Ngăn chặn các hoạt động của VM gây ảnh hưởng đến hiểu năng của hệ thống Đây là một trong những tính năng mới trên Window 2016 Mặc... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Storage Spaces Direct trên Windows 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D) Storage Space Direct trong Window erver 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Window erver 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available - Scalable Storage bằng việc ử dụng các Local Di k trên Server Điều này giúp việc triển khai và vận... [Xem chi tiết]