Cannot Delete a Virtual Hard Disk Hyper-V

Trường hợp: Xóa hoặc thao tác VHD nhưng bị lỗi “File In Use” như hình:

Cách khắc phục:

Dùng lệnh Dismount-DiskImage để detach VHD.
Dismount-DiskImage -ImagePath ‘C:\ClusterStorage\CSV1\Virtual Hard Disks\virtualharddisk.vhdx’