[How to] Restore default permissions trong virtual host directory

[How to] Restore default permissions trong virtual host directory Vấn đề Một số file và thư mục nằm trong thư mục Domain Virtual Host bị “mất” các permission cần thiết Một số trong đó thuộc quyền sở hữu của apache user và root user Thông báo “Permission Denied” và “Access Denied”... [Xem chi tiết]

[Problem] Php-sites không làm việc

[Problem] Php-sites không làm việc Vấn đề: Php-site không hoạt động, cũng không có bất cứ thông tin nào xuất hiện trong access log và error log Autoinstaller cũng lỗi khi khởi chạy … PHP_5621/php56-5621-cos7-x86_64plesk12inf3: Error: Empty reply from server, retry Nguyên nhân: Vấn... [Xem chi tiết]