Check disk với lệnh fsck cho định dạng ploop của container

Trường hợp:

Đôi lúc trong một vài trường hợp cần thiết phải kiểm tra filesystem của container trong format ploop để đảm bảo container hoạt động tốt cũng như xác định sớm tình trạng lỗi của container ở mức filesystem.

Nguyên nhân đa phần là do hệ thống bị crash hoặc giá trị replication không chính xác sẽ làm filesystem bị corrupted.

Hướng xử lý:

Sử dụng command fsck để kiểm tra filesystem.

Đảm bảo là container phải stop hoặc unmount.

# vzctl stop 101
# vzlist 101
CTID      NPROC STATUS    IP_ADDR         HOSTNAME
101          - stopped   10.10.10.11     fsck.test

Mount images ploop của container.

# ploop mount /vz/private/101/root.hdd/DiskDescriptor.xml
add delta dev=/dev/ploop12345 img=/vz/private/101/root.hdd/root.hds (rw)

Sử dụng option fdisk –l với /dev/ploopX container cần kiểm tra. Mục đích để lấy thông tin phần vùng /dev/ploopXp1 như bên dưới.

# fdisk -l /dev/ploop12345
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/ploop12345'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/ploop12345: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/ploop12345p1               1        1306    10485759+  ee  GPT

Tiếp theo sử dụng command e2fsck để check /dev/ploopXp1.

~# e2fsck /dev/ploop12345p1
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/ploop12345p1: clean, 22404/655360 files, 238012/2620923 blocks

Unmount ploop image.

# ploop umount -d /dev/ploop12345
Unmounting device /dev/ploop12345

Khởi động lại container.

# vzctl start 101

http://kb.odin.com/en/115683

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.