License fails to update

Vấn đề: Khi update license thì gặp các lỗi như sau: Licensing Server Unreachable: Unable to connect with licensing server Please make sure that your network allows communication to kaodincom:5224 For more details check system help pages Hoặc Couldn't resolve host name Hoặc Can't connect to kaodincom:5224... [Xem chi tiết]

Làm sao để hủy tiến trình đang backup trên PVA

Vấn đề Tiến trình backup thông qua PVA Management Node bị treo với tình trạng “ In progress “ Nguyên nhân Có thể do vài nguyên nhân Tiến trình backup bị ngắt do hết thời gian timeout Tiến trình backup bị ngắt đột ngột Giải pháp Lưu ý: Hướng xử lý này sẽ ngắt... [Xem chi tiết]

prl_disk_tool treo khi merge disk VM trong pstorage

Tình trạng: Merge snapshot của VM có disk bị split xảy ra tình trạng treo tại 13526% # prl_disk_tool merge --hdd /var/parallels/VirtualMachinepvm/VirtualMachinehdd/ Operation progress 13526 % Nguyên nhân Bug được xác nhận với mã #PSBM-32164 Giải pháp Vấn đề sẽ được giải quyết... [Xem chi tiết]

VM bị treo resetting/stopping

Tình trạng VM bị treo với tình trạng resetting hoặc stopping khi tiến hành reset hoặc stop VM Nguyên nhân 1 Disk VM hiển thị trên PVA trạng thái splitted (Tất cả VM chuyển từ hệ thống khác như VMware, HyperV, qua Virtuozzo đều bị tình trạng này) 2 Xung đột process trong... [Xem chi tiết]