Hiển thị các task backup đã cấu hình

Vấn đề: List tất cả các lịch backup đã đặt ở domain level Hướng xử lý: Tiến hành chạy command như sau: Các thông số ở đây obj_type  cho biết lịch backup này đã được lên lịch tại mức domain level Nếu không sẽ hiễn thị là "server" last là thời gian... [Xem chi tiết]

Không thể update file thông qua File Manager

Vấn đề:  Không thể upload file bằng file manager Thông báo lỗI xuất hiện trong /var/log/sw-cp-server/error_log: 2016/11/24 22:10:06 [crit] 21168#0: 467 open() "/var/lib/sw-cp-server/body/0000000022" failed (13: Permission denied) Nguyên nhân:  Cấu hình ownership sai đối với thư mục... [Xem chi tiết]