Compact a ploop container bằng tay

Dung lượng ổ đĩa ploop container trên pstorage khác so với thực tế bên trong container: [root@vz ~]# du -h /vz/private/101/roothdd/roothds 154G /vz/private/101/roothdd/roothd [root@vz ~]# vzctl enter 101 entered into Container 101 CT-101-bash-41# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/ploop18346p1 197G 62G... [Xem chi tiết]

[How to] Restore default permissions trong virtual host directory

Vấn đề Một số file và thư mục nằm trong thư mục Domain Virtual Host bị “mất” các permission cần thiết Một số trong đó thuộc quyền sở hữu của apache user và root user Thông báo “Permission Denied” và “Access Denied” xuất hiện khi người dùng thử upload file lên server thông... [Xem chi tiết]

[Problem] Php-sites không làm việc.

Vấn đề: Php-site không hoạt động, cũng không có bất cứ thông tin nào xuất hiện trong access log và error log Autoinstaller cũng lỗi khi khởi chạy … PHP_5621/php56-5621-cos7-x86_64plesk12inf3: Error: Empty reply from server, retry Nguyên nhân: Vấn đề trong trường hợp này nằm ở phía... [Xem chi tiết]