Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042stab1082 Cài đặt vzkernel yum install vzkernel Check kernel hiện tại trên node uname -r Tiến hành check update và update yum check-update yum update Thực hiện áp dụng kernel bằng vzreboot vzreboot vzreboot sẽ tự động... [Xem chi tiết]

Resize Virtual Disk của Virtual Machine

Resize Virtual Disk của Virtual Machine Để mở rộng ổ đĩa của VM trên Virtuozzo có thể dùng tool “prl_disk_tool“ Ví dụ ở đây VM “centos-6-lvm” cần resize từ 64GB lên 100GB: # prl_disk_tool resize --hdd /var/parallels/centos-6-lvmpvm/harddiskhdd --size 100G Trường hợp VM có bản Snapshot sẽ... [Xem chi tiết]

Hướng dẫn Enable giao diện tiếng Việt (version 12.5)

Hướng dẫn Enable giao diện tiếng Việt (version 125) [Plesk 12] Hướng Dẫn Enable Giao Diện Tiếng Việt (version 12530) Kể từ bản cập nhật 12018 #33 được nhà phát hành sản phẩm Parallels phân phối vào ngày 28012015 đã cho phép cập nhật thêm mới một số tính năng mới như... [Xem chi tiết]