Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042 tab1082 Cài đặt vzkernelyum in tall vzkernelCheck kernel hiện tại trên nodeuname -rTiến hành check update và updateyum check-update yum updateThực hiện áp dụng kernel bằng vzrebootvzrebootvzreboot ẽ tự động... [Xem chi tiết]

Resize Virtual Disk của Virtual Machine

Re ize Virtual Di k của Virtual Machine Để mở rộng ổ đĩa của VM trên Virtuozzo có thể dùng tool “prl_di k_tool“ Ví dụ ở đây VM “cento -6-lvm” cần re ize từ 64GB lên 100GB: # prl_di k_tool re ize --hdd /var/parallel /cento -6-lvmpvm/harddi khdd -- ize 100GTrường hợp VM có bản Snap hot ẽ... [Xem chi tiết]

THEO DÕI CHÚNG TÔI