Update Virtuozzo kernel

Update Virtuozzo kernel Các bước Update Virtuozzo kernel 2632-042 tab1082 Cài đặt vzkernel yum in tall vzkernel Check kernel hiện tại trên node uname -r Tiến hành check update và update yum check-update yum update Thực hiện áp dụng kernel bằng vzreboot vzreboot vzreboot ẽ tự động... [Xem chi tiết]

Resize Virtual Disk của Virtual Machine

Re ize Virtual Di k của Virtual Machine Để mở rộng ổ đĩa của VM trên Virtuozzo có thể dùng tool “prl_di k_tool“ Ví dụ ở đây VM “cento -6-lvm” cần re ize từ 64GB lên 100GB: # prl_di k_tool re ize --hdd /var/parallel /cento -6-lvmpvm/harddi khdd -- ize 100G Trường hợp VM có bản Snap hot ẽ... [Xem chi tiết]

Hướng dẫn Enable giao diện tiếng Việt (version 12.5)

Hướng dẫn Enable giao diện tiếng Việt (ver ion 125) [Ple k 12] Hướng Dẫn Enable Giao Diện Tiếng Việt (ver ion 12530) Kể từ bản cập nhật 12018 #33 được nhà phát hành ản phẩm Parallel phân phối vào ngày 28012015 đã cho phép cập nhật thêm mới một ố tính năng mới như... [Xem chi tiết]