Những tính năng mới về Storage trong Windows server 2016

Microsoft luôn cung cấp các giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả cao cho vấn đề về hạ tầng Cloud của khách hàng Việc hổ trợ thêm tính năng Storage Space Direct và Storage Space thông qua JBOD trong khái niệm Software-defined Storage, đồng thời Microsoft vẫn hỗ trợ việc tích... [Xem chi tiết]

Tổng quan về Storage Spaces Direct trên Windows 2016

Giới thiệu về Storage Space Diect (S2D) Storage Space Direct trong Windows server 2016 là một tính năng nâng cấp từ tính năng Storage Space ở Windows server 2012 R2, cung cấp khả năng Highly Available - Scalable Storage bằng việc sử dụng các Local Disk trên Server Điều này giúp việc triển khai và vận... [Xem chi tiết]