Lệnh “df” thể hiện dung lượng khác với “du” VZ storage

Vì sao lệnh “du” thể hiện dụng lượng đã sử dụng Virtuozzo Storage thấp hơn so với lệnh “df”:

# df -h | grep pstorage\/pcs pstorage://pcs    7.1T  566G  6.6T   8% /pstorage/pcs # du -sh /pstorage/pcs/ 201G    /pstorage/pcs/

pstorage stat” thể hiện khác khoảng trống total/allocatable và used capacity của license storage:

# pstorage -c pcs stat | head ... Space: [OK] allocatable 6.52TB of 7.08TB, free 20.6TB of 21.2TB ... License: ACTIVE (expiration: 08/19/2015, capacity: 6399.9TB, used: 200.8GB) Replication:  3 norm,  2 limit ...

Lý do

Mặc định, Virtuozzo Storage dự trữ 5% dung lượng sẵn có để dành cho các trường hợp khẩn cấp(cluster bị lỗi, thiếu dung lượng). Vì thế không thể đăng kí sử dụng phần dung lượng này. Theo như ví dụ ở trên ta có:

7.08 TB * 0.05 = 0.354 TB
7.08 – 6.52 = 0.56 TB
0.56 TB – 0,354 TB = 0.216 TB

Thì có khoảng ~200GB thực tế được sử dụng.

Cách giải quyết:

Trong các trường hợp thực sự cấn thiết và quan trọng , có thể giảm phần dung lượng dự trữ xuống 2% bằng cách:

# pstorage -c pcs set-config mds.alloc.fill_margin=2

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.