Cách remove node ra cluster bằng cách thủ công

Khi cần remove node ra khỏi cluster để tiến hành bảo trì hoặc để join vào 1 cluster khác có thể thực hiện theo quy trình:

1. Remove dịch vụ metadata server.

2. Remove dịch vụ chunk

3. Dừng các dịch vụ liên quan đến ảo hóa parallels-server, vz

3. Remove dịch vụ shaman

4. Umount client mount point

Cách thực hiện:

1. Remove dịch vụ MDS:

– Xác định MDS ID cần remove bằng lệnh “pstorage -c <CLUSTER_NAME> top hoặc pstorage -c <CLUSTER_NAME> top” hoặc có thể sử dụng lệnh pstorage -c <CLUSTER_NAME> list-service.

– Tiến hành remove khi đã xác định được MDS ID:

# pstorage -c <CLUSTER_NAME> rm-mds <MDS_ID>

# service pstorage-mdsd stop

2. Remove dịch vụ chunk server:

– Xác định các CS ID cần remove bằng lệnh “pstorage -c <CLUSTER_NAME> top hoặc pstorage -c <CLUSTER_NAME> top” hoặc có thể sử dụng lệnh pstorage -c <CLUSTER_NAME> list-service.

– Tiến hành remove:

# pstorage -c <CLUSTER_NAME> rm-cs <CS_ID>

# service pstorage-csd stop

3. Dừng các dịch vụ liên đến VZ storage mount:

# for svc in pvapp pvaagent shaman parallels-server vz pstorage-iscsi; do service $svc stop; done
# for svc in pvapp pvaagent shaman parallels-server vz pstorage-iscsi; do chkconfig $svc off; done

4. Umount pstorage client:

# service pstorage-fs stop
Xóa bỏ auto mount client storage VZ trong file /etc/fstab

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.