Tải OS và application templates cho Virtuozzo Container ở đâu

OS Template và Application Template được hỗ trợ rất tốt trong Parallels Cloud Server, có thể cài đặt dễ dàng thông qua command yum.
Ví dụ cài đặt Ubuntu 12.04 64-bit OS Template.
[root@pcs6 ~]# yum search ubuntu-12.04-x86_64-ez
Loaded plugins: fastestmirror
Repository cl-updates is listed more than once in the configuration
Loading mirror speeds from cached hostfile
* cl-base: repo.cloudlinux.com
=============================================================== N/S Matched: ubuntu-12.04-x86_64 ===============================================================
...
ubuntu-12.04-x86_64-ez.noarch : Ubuntu GNU/Linux 12.04 (for AMD64/Intel EM64T) OS EZ template
...
[root@pcs6 ~]# yum install ubuntu-12.04-x86_64-ez.noarch


Tìm template CentOS 6 64-bit.

[root@pcs6 ~]# yum search centos-6-x86_64 | sort
========================= N/S Matched: centos-6-x86_64 =========================
centos-6-x86_64-ez.noarch : CentOS 6 (for AMD64/Intel EM64T) EZ OS Template
cyrus-imap-centos-6-x86_64-ez.noarch : Cyrus-imap for CentOS 6 (for AMD64/Intel
devel-centos-6-x86_64-ez.noarch : Development Tools for CentOS 6 (for
jre-centos-6-x86_64-ez.noarch : Java 1.6.0 OpenJDK Runtime Environment for
jsdk-centos-6-x86_64-ez.noarch : Java 1.6.0 OpenJDK for CentOS 6 (for
mailman-centos-6-x86_64-ez.noarch : Mailman for CentOS 6 (for AMD64/Intel EM64T)
mod_perl-centos-6-x86_64-ez.noarch : Mod_perl for CentOS 6 (for AMD64/Intel
mod_ssl-centos-6-x86_64-ez.noarch : Mod_ssl for CentOS 6 (for AMD64/Intel EM64T)
mysql-centos-6-x86_64-ez.noarch : MySQL for CentOS 6 (for AMD64/Intel EM64T) EZ
nginx-centos-6-x86_64-ez.noarch : high performance web server
php-centos-6-x86_64-ez.noarch : PHP for CentOS 6 (for AMD64/Intel EM64T) EZ
postgresql-centos-6-x86_64-ez.noarch : PostgreSQL for CentOS 6 (for AMD64/Intel
pp-centos-6-x86_64-ez.noarch : Parallels Hosting Panel Core components for
...

Update Plesk 11 EZ template cho CentOS 6 64-bit. Sauk khi update OS template cần phải update cache.
[root@pcs6 ~]# yum update pp11-centos-6-x86_64-ez.noarch
[root@pcs6 ~]# vzpkg update cache OSTEMPLATENAME

Vấn đề và hướng xử lý.
Nếu có bất cứ vấn đề nào trong quá trình cài đặt template, các bước tìm vấn đề và hướng xử lý như sau:

Xác nhận chính xác repo của EZ template đang giữ và đã được enable.

[root@pcs6 ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror
Repository cl-updates is listed more than once in the configuration
Loading mirror speeds from cached hostfile
* cl-base: repo.cloudlinux.com
repo id                                  repo name                                               status
centos-vault-os                          CentOSVault OS for outdated CentOS 6.1 - x86_64         6187+1
centos-vault-updates                     CentOSVault Updates for outdated CentOS 6.1 - x86_64    1247+6
cl-base                                  CloudLinux Base                                           6474
ez-templates                             Parallels Cloud Server - EZ templates                     1058
ez-templates-32                          Parallels Cloud Server - EZ templates (32 bits)           1073
parallels-cloud-server                   Parallels Cloud Server Base                               2315
parallels-cloud-server-updates           Parallels Cloud Server Updates                              54
repolist: 18408

Nếu ez-template và ez-template-32 hiển thị 0 packages, thì phải đảm bảo các tham số đã được cấu hình như sau:

[root@pcs6 ~]# grep -E 'mirror|baseurl|enabled' /etc/yum.repos.d/ez-templates.repo
mirrorlist=http://updates.cloudserver.parallels.com/mirrors/templates-x86_64
enabled=1
mirrorlist=http://updates.cloudserver.parallels.com/mirrors/templates-i386
enabled=1

Clean và update lại yum metadata
[root@pcs6 ~]# yum clean metadata && yum update metadata

http://kb.odin.com/en/115548

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng: 0 / 5. Phiếu bầu: 0

Cảm ơn bạn đã bình chọn.